Tips voor gezonde tussendoortjes / Tips for healthy snacking
(Nederlands & Engels geschreven)

Diëtist, afvallen, pure voeding, voedingadvies, dieet, jong en oud, Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle

Ik kreeg afgelopen week de vragen over, wat zijn nou gezonde tussendoortjes? Wat zijn nou gezonde tussendoortjes tijdens het leren? Of wat zijn nou gezonde vervangers voor chips en snoep? Die vraag ga ik vandaag beantwoorden.

Je lichaam vindt het fijn als je twee – drie tussendoortjes pakt per dag. Natuurlijk zijn er dagen bij dat je ritme anders is of dat je daar niet zoveel zin in hebt. Helemaal niet erg! Vooral doen wat voor jou goed voelt.

Waarom je lichaam dit fijn vind is, omdat je stofwisseling dan kan blijven werken en de tussendoortjes kan gaan verwerken, of het nou gezond of ongezond is. Je spijsvertering blijft het verteren. Je hebt vast wellis om je geen gehoord “nouja ik eet zo weinig!! Maar val dan een paar kilo af, maar dan komt er weer gewicht bij” Dat heeft te maken met je hoe je lichaam werkt (natuurlijk is elk lichaam anders). Het is zo dat als je van een “volwaardige”voeding naar onvolwaardig voeding gaat, dat je lichaam in het begint denk oh ik moet de reserves gaan gebruiken! Gaat dat een langere tijd zo door dan stopt je lichaam daar mee, omdat je lichaam bang is die hij/zij niks meer krijgt…. Dus gaat alles vast houden wat je eet en kom je weer aan!

In de onderstaande lijst vind je allemaal gezonde tussendoortjes, bepaal zelf waar je zin in hebt en vooral ook wat je lekker vind, zo kan je blijven genieten van eten. Deze gezonde tussendoortjes kan je op elk moment van de dag eten, of je nu aan het studeren bent of lekker een film aan het kijken bent op de bank.

Pure chocolade (Cacao),
Een heerlijk en gezond tussendoortje. Pak wel de hoogste percentage, hoe hoger hoe puurder cacao. De afkomst van cacao is de cacaoboon en zit ijzer,zing,magnesium,koper,fosfor en kalum in. Wat het voordeel is bij deze soort chocolade, naar 2 a 3 stukken heb je genoeg. Eet je melk chocolade dan kan je wel een hele reep weg eten en heb je nog het idee dat je niks van chocolade gegeten hebt.

Fruit (alle soorten),
Fruit is natuurlijk een heerlijk en zoet tussendoortje, let op dat je niet te veel fruit eet! In fruit zit suiker, het zijn natuurlijke suiker maar suiker blijft suiker. Bij te veel suiker zet je lichaam het om in vet. In fruit zitten veel antioxidanten, vitamines en mineralen. Tip: neem seizoen fruit of diepvries fruit, ben je goedkoper uit! Je kan natuurlijk ook een lekkere smoothie maken met wat yoghurt of water. Heb je nou zin in zoet, neem dan lekker zoet fruit.

Noten (alle soorten, ongebrand en ongezouten)
Heerlijk en gezond tussendoortje zijn noten. In de nieuwe aanbeveling staat 15 gram per dag (dat is weinig) je mag best wat meer! Noten bevatten gezonde vetten ( jaaaaa vet is gezond!!!) en ook veel calorieën. Wat ook lekker is, om het door de yoghurt heen te doen of in je salade.

Havermout koekjes zonder toegevoegde suiker,
Zie mijn recept. Ze zijn heerlijk! Ook lekker voor de lunch of om mee te nemen en in de loop van de dag op te eten. Havermout is een gezonde keus, zitten veel vezels in,weinig calorieën en smaakt heerlijk.

Rauwkost & groenten (alle soorten)
Lekker met hummus, tzatziki of pesto! Je mag rauwkost over de hele dag onbeperkt eten. Bevat vitamine en mineralen en weinig calorieën. Je kan het toevoegen op je brood, door een salade, bij je ontbijt of lekker met een dip als je daar zin in hebt. Hier vallen ook augurk onder en de olijven. Kijk goed bij de olijven op de verpakking! Het kan zijn dat er iets aan toegevoegd is. Hier kan je ook weer een smoothie van maken, doe je 80 procent groente en 20 procent fruit. Smullen maar!

Popcorn
Mijn favoriet!! Een gezond tussendoortje en een gezonde vervanger voor chips. Wees niet te streng he! Je mag ook zeker blijven genieten van je zak chips. Hartig of zout, dat zijn de beste keus popcorn. Nu kan ik wel een praatje gaan houden over je zout inname en let op hoge bloeddruk etc. maar dat ga ik niet doen. Iedereen weet dat je we min mogelijk zout binnen mogen krijgen en je weet zelf welke popcorn je mag of niet. Wat nog leuker is om de popcorn zelf te maken!!

Muesli repen,
Een gezond en lekker tussendoortje zijn de muesli repen. Leuk is om ze zelf te maken, dan weet je precies wat er allemaal wel en niet in zit of je koopt ze in de supermarkt. Let op! Dat er niet enorm veel suiker in zit!!! Een beetje suiker mag zeker, kijk vooral wat er bij jou voedingspatroon past.

(volkoren) rijstwafel(s),
Zitten vezels in, daar worden je maag en darmen erg blij van! Die kan je belegen met een eitje, avocado,pindakaas,kaas, hummus, pesto of hüttenkäse.

Diëtist, afvallen, pure voeding, voedingadvies, dieet, jong en oud, Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle

 

Last week I got the questions about, what are healthy snacks? What are healthy snacks while studying? Or what are healthy substitutes for chips and sweets? I’m going to answer that question.

Your body thinks it is fine if you two – three snacks picks per day. Of course there are days that your rhythm different is or that you don’t so much eat. Above all, do what feels right for you.

Why this is good for your body because your metabolism can continue to work and can go handle the snacks, whether it’s healthy or unhealthy. Your digestive system is still digesting. You’ve probably heard “well I eat so little!! But fall than a few kilos, but then come the pounds again “that has to do with, how your body works (of course any body else). It’s so that if you are a “full” power supply to mentally nutrition goes, that your body in it starts think oh I should start using the reserves! Is that a longer time than your body stops there, because your body is afraid that he/she gets nothing. … So everything is going hold on what you eat and you come again!

In the list below you will find all healthy snacks, decide where you want and, above all, what you like, so you can continue to enjoy eating. These healthy snacks you can eat at any time of the day, whether you’re studying are or are watching a movie on the couch.

Dark chocolate (cocoa),
A delicious and healthy snack. Pak called the highest percentage, the higher the much more pure cocoa. The origin of cocoa is the cocoa bean and is iron, sing, magnesium, copper, phosphorus and kalum. What is the advantage to this type of chocolate, to 2 or 3 pieces do you have enough. Do you eat milk chocolate than you can eat away a whole candy bar and you still have the idea that you have eaten anything about chocolate.

Fruit (all kinds),
Fruit is, of course, a delicious and sweet snack, please note that you do not eat too much fruit! In fruit is sugar, but sugar remains its natural sugar sugar. When too much sugar to put your body into fat. In fruit are a lot of antioxidants, vitamins and minerals. Tip: take season fruit or frozen fruits, are you out cheaper! You can also make a delicious smoothie with some yogurt or water. You have well feeling sweet, please sweet fruit.

Nuts (all types, not roasted and unsalted)
Delicious and healthy snack are nuts. In the new recommendation is 15 grams per day (which is little) you may best some more! Nuts contain healthy fats (j fat is healthy!!!) and also a lot of calories. What good is, to do it through the yogurt or in your salad.

Oatmeal Cookies without added sugar,
See my recipe, by clicking here. They are delicious! Also good for lunch or to take with you and in the course of the day to eat it. Oatmeal is a healthy choice, are high in fiber, low in calories and tastes great.

Raw vegetables with hummus & vegetables (all types),
Delicious with tzatziki or pesto! You may eat unlimited raw food throughout the day. Contains vitamins and minerals and low in calories. You can add it on your bread, salad, at your breakfast or relax with a dip if you feel like it. Here include pickle below and the olives. Look carefully at the olives on the packaging! It may be that something has been added. Here you can also make a smoothie, do your 80% vegetable and 20 percent fruit. Enjoy!

Popcorn my favorite!!
A healthy snack and a healthy replacement for chips. Don’t be too hard huh! You can certainly continue to enjoy your bag of chips. Savoury or salt, that are the best choice popcorn. Now I can have a chat come to love about your salt intake and high blood pressure etc. but I’m not going to do that. We all know that we should not obtain the minimum of salt inside and you know yourself which popcorn you may or not. What is even more fun to the popcorn to make yourself!!

Granola bars,
A healthy and tasty snack are the Granola bars. Fun is to make them yourself, then you know exactly what is and is not in it or you can buy them at the grocery store. Please note! That there is not a lot of sugar in it!!! A little sugar may certainly, look especially when you diet.

(whole grain) Ricecake (s),
Are there fiber in it, your stomach and intestines very happy! That can make you mature with an egg, avocado, peanut butter, cheese, hummus, pesto or cottage cheese.

Lots of love X